Haber Detayı
17 Ekim 2014 - Cuma 11:29
 
Ethem Sarısülük'ün Ailesinden Şikayetçi Oldu
Ankara’daki Gezi eylemlerinde Ethem’i öldüren polis Ahmet Şahbaz’ın şikayetiyle, Sarısülük Ailesi hakkında dava açıldı.
Güncel Haberi
Ethem Sarısülük'ün Ailesinden Şikayetçi Oldu

Kı­zı­la­y’­da­ki Ge­zi Par­kı eylemleri sırasında Et­hem Sa­rı­sü­lü­k’­ü vu­ra­rak ölü­mü­ne ne­den olan ve 7 yıl 9 ay hap­se mah­kum edi­len po­lis Ah­met Şah­ba­z’­ın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne, Sa­rı­sü­lük ai­le­si hak­kın­da 3 yıl­dan 8 yı­la ka­dar ha­pis is­te­miy­le açı­lan da­va­nın gö­rül­me­si­ne bu­gün baş­la­na­cak. Pe­ki Sa­rı­sü­lük ai­le­si­ne ne­den da­va açıl­dı? İş­te ay­rın­tı­lar:

Pe­ruk­lu du­ruş­ma da­va­lık

Sa­nık po­lis Şah­ba­z’­ın, hak­kın­da açı­lan da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı­na, pe­ruk ve göz­lük ta­ka­rak gel­me­si üze­ri­ne, mah­ke­me sa­lo­nun­da olay­lar çık­mış­tı. Şah­baz, 23 Ey­lül 2013 ta­ri­hin­de­ki du­ruş­ma sı­ra­sın­da çı­kan olay­lar­da ken­di­si­ni darp et­tik­le­ri id­di­asıy­la Sa­rı­sü­lük ai­le­sin­den şi­ka­yet­çi ol­muş­tu. Şi­ka­yet üze­ri­ne An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı da, Sa­rı­sü­lü­k’­ün an­ne­si Say­fı ile kar­deş­le­ri İk­rar, Mus­ta­fa ve Cem Sa­rı­sü­lük hak­kın­da, “mah­ke­me he­ye­ti­ne ha­ka­ret et­tik­le­ri­” ve “sa­nık po­li­si darp et­tik­le­ri­” ge­rek­çe­siy­le da­va aç­mış­tı.

Açı­lan da­va­nın ilk du­ruş­ma­sı, bu­gün An­ka­ra 5. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de gö­rü­le­cek. Da­va­nın id­di­ana­me­sin­de, Sa­rı­sü­lü­k’­ü öl­dü­ren po­lis müş­te­ki, da­va­ya ba­kan mah­ke­me­nin he­ye­ti de mağ­dur ola­rak yer alı­yor.

kaynak: sözcü
Kaynak: Editör: Flas Gazetesi
Etiketler: Ankara’daki, Gezi, eylemlerinde, Ethem’i, öldüren, polis, Ahmet, Şahbaz’ın, şika
Yorumlar
Haber Yazılımı