Yazı Detayı
09 Aralık 2021 - Perşembe 10:58
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI
Hakan Akçam
 
 
TANIM:
 
Halk arasında İzale-i Şuyu davası olarak da bilinen ortaklığın giderilmesi davaları paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar/ortaklar arasında mevcut olan mülkiyet ilişkisini sona erdiren,ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır.
 
GÖREVLİ MAHKEME:
 
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 4/1-b bendi uyarınca; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarına Sulh Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir.
 
YETKİLİ MAHKEME:
 
Taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Taşınmazların birden fazla olması halinde taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir.(6100 Sayılı HMK 12. Md uyarınca)
 
Taşınırlara ilişkin açılacak davalarda ise; davanın açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Davalıların birden fazla olması durumunda ise; davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabilmektedir.
 
Sicile kayıtlı gemiler açısından açılacak işbu davalarda , sicile kayıtlı oldukları yer mahkemesi yetkilidir.
Sicile kayıtlı olmayan gemiler ise taşınır hükmünde değerlendirilerek davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açılır.
 
TARAF EHLİYETİ, HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ:
 
Ortaklığın giderilmesi davalarında ortaklardan/paydaşlardan biri veya birkaçı, diğer paydaşlara/ortaklara dava açabilir. Bu davalarda tapu kaydındaki tüm ortakların davaya dahil edilmesi zorunludur.
 
Dava devam ederken ortaklardan herhangi birisinin vefatı halinde, ölen kişinin mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerekir. Bunun için de mahkemece davacı tarafa veraset ilamı çıkartabilmesi için bir yetki belgesi verilir.
 
YARGITAY 14. HD. 2015/11097 E-2017/3209 K SAYILI KARARI
 
“… Dava ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK'nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir...” şeklinde örnek verilebilir.
Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan birinin alacaklısı olan kişinin bu alacağını tahsil etmesi için yetkili İcra Mahkemesinden yetki belgesi alması gerekir. Bu yetki belgesi ile terekeye konu mallar üzerinde ortaklığın giderilmesini talep edebilir.
 
YARGITAY 14. HD. 2016/13379 ESAS-2020/1270 KARAR SAYILI KARARI ile
 
“…Elbirliği mülkiyetinde borçlu ortağın alacaklısı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Paylı mülkiyette ise, borçlu paydaşın alacaklısı, borçlunun bağımsız payının haczini ve satışını isteyebileceğinden yetki belgesine dayanarak taşınmazın paydaşlığının giderilmesini istemesi yasa koyucunun amacına uygun değildir…”örneklendirebiliriz.
 
Tüzel kişilerin paydaş olduğu mallarda ortaklığın giderilmesi tüzel kişiliğin temsilcisi adına açılır.
Hissedarın kim olduğu tam olarak bilinemiyorsa; 3561 Sayılı Kanun çerçevesinde bu kişi için kayyım tayin edilerek davaya devam edilmesi gerekir.
 
Taraflardan birisi gaip ise bu kişi için gaiplik kararı ve akabinde mirasçılık belgesi alınarak mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerekir.
Taşınmazın tapu kaydında vakıf kaydı varsa, Vakıflar İdaresinin davaya dahil edilmesi gerekir.
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER:
 
Mirasçılar arasında paylaşma sözleşmesi yapılabilir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması ve tüm mirasçıların sözleşmeye geçerli bir şekilde katılmaları gereklidir. Resmi şekilde noterde yapılmalıdır. Paylaşma hakkının süresi 10 yıl ile sınırlıdır. Bu şekilde sözleşme yapılmış ise, mirasçılar ortaklığın giderilmesi davası açamazlar.
 
Ortaklığın giderilmesi uygun olmayan zamanda istenemez. Uygun olmayan zamandan maksat olağanüstü nedenlerden dolayı paylaşmanın hissedarlar için zararlı olacağı zamandır. Zamanın uygun olmadığı Türk Medeni Kanununun dürüstlük kuralına göre belirlenir.
 
Bazı Özel düzenlemeler nedeni ile dava açılamayacak haller de bulunmaktadır.(634 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 5544 İskan Kanunu, 6306 Sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun)
 
YARGILAMA USULÜ:
 
Ortaklığın giderilmesi davası basit yargılama usulüne tabidir. Taraflar dilekçelerinde tüm delillerini açıkça bildirmek, ellerinde mevcut delillerini eklemek ve başka yerlerden getirilecek belgeler için gerekli bilgileri belirtmek zorundadır.
Yazılı yargılamadan farklı olarak davacının dava dilekçesine karşı tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verilmektedir. Böylece dilekçeler teatisi safhası sona ermektedir.
İki taraf usulüne uygun davet edildikleri duruşmaya gelmezse, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Fakat taraflardan sadece davalı duruşmaya gelip davaya devam etmek istediğini bildirirse davaya devam olunur. Takipsiz bırakıldıktan sonra davası açılmamış sayılan bu dosyalarda sadece bir kez yenileme talebinde bulunulabilir.
 
ÖN SORUN /BEKLETİCİ MESELE
 
Ortaklığın giderilmesi davası devam ederken karar verilmeden önce öncelikle çözülmesi gereken sorunlar ortaya çıkabilir. Örnek verecek olursak; haricen taksim sözleşmesi olduğu iddiası, imar planı ile ilgili devam eden davanın sonucu, muhdesatın aidiyeti konusunda açılan davalar, paydaşlıktan çıkarma davası, vasiyeti tenfiz davası vb. sayabiliriz. Tapu kaydında mülkiyet durumunu etkileyebilecek her türlü ihtilaf durumu bekletici mesele yapılır.
 
YARGITAY 14. HD. 2016/13359 E-2020/2139 K SAYILI KARARI
 
“…Tapu iptal ve tescil davası sonucunda verilecek karar ile dava konusu taşınmazın pay ve paydaş durumu değişebileceğinden mahkemece, açılan davanın sonuçlanmasının ve kararın kesinleşmesinin beklenmesi gerekir…”
 
YARGITAY 14.HD. 2016/12261 E-2020/1359 K SAYILI KARARI
 
“…Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin davalarda taşınmaz üzerinde bulunan bina, ağaç vb. gibi bütünleyici parçaların (muhdesat) kime ait olduğu konusunda uyuşmazlık olup da bunlar üzerinde bazı paydaşların hak iddia etmeleri ve öncelikle bu uyuşmazlığın giderilmesini istemeleri halinde o paydaşa görevli mahkemede dava açmak üzere HMK 165. Maddesi uyarınca uygun bir süre verilmelidir…”
 
YARGITAY 14. HD. 2016/12532 E-2020/276 K SAYILI KARAR
“…Taşınmazın tapu kaydı üzerinde kamulaştırma şerhi bulunmaktadır. Kamulaştırma evrakları getirilip taşınmazın mevcut durumu netleştirildikten sonra bir karar verilmesi gerekir…”şeklinde emsal kararlar mevcuttur.
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA TALEP EDİLEBİLECEK HUSUSLAR:
 
1.Aynen paylaşma suretiyle ortaklığın giderilmesi:
Taşınır mallarda aynen paylaşmanın olabilmesi için aynı türden malların her paydaşa paylaştırılması gerekir.
Taşınmaz mallarda aynen paylaşım kararının verilebilmesi için taşınmazın niteliği ile ilgili tüm kayıtlar dosyaya celp edilmelidir. Taşınmazın bulunduğu yere bilirkişi marifeti ile keşfe gidilmeli, uzman bilirkişilerce taşınmaz özellikleri ile hukuken ifrazının mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir. Aynen bölünerek paylaştırmanın mümkün olduğu durumlarda, bölünen parçaların değerleri birbirinden farklı ise eksik değerdeki parça için ivaz eklenerek denkleştirme sağlanır. Bu konuda da davada taraflar arasında anlaşma sağlanmalıdır.
Taraflar ayni taksim mümkün olduğu durumlarda paylaşım konusunda anlaşamazlarsa kur’a çekilmesi suretiyle hakim aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verebilir.
Taleple bağlılık ilkesine binaen hakim tarafların talepleriyle bağlıdır. Talep edilenden başkaca bir karar veremez. Bu nedenle tarafların aynen taksim mi satış suretiyle mi ortaklığın giderilmesini istediğini açıkça belirtmesi önem arz etmektedir.
 
YARGITAY 14. HD. 2018/3062 E- 2019/1211 K SAYILI KARARI
“…Öncelikle aynen paylaştırma isteyen mirasçılar arasındaki paylaşma konusundaki ihtilafın en uygun biçimde çözümlenmesi ve taşınmazların değerleri arasında fark bulunması halinde, gereğinde farkı para ödetmek yoluyla, denkleştirmenin sağlanmasıdır. Ayrıca payların özgülenmesinde mirasçıların anlaşması asıl olup, anlaşamazlarsa kura çekilecektir…”
 
2.Satış yolu suretiyle ortaklığın giderilmesi :
 
Davacı veya davalı taraflardan herhangi biri öncelikle aynen taksim talebinde bulunmuşlarsa hakim aynen taksimin mümkün olup olmayacağını araştıracaktır. Aynen taksim mümkün olmadığı durumda ve taraflar dava dosyasında ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmesini talep etmişse hakim satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verecektir. Satış sonunda elde edilen paranın ortakların payları oranında dağıtılması kararda yazmak zorundadır. Verilen bu karar kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
Türk Medeni Kanunu 699. Maddesi: “… Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.
 
Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.
 
Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.” şeklinde paylaşma biçimi açıklanmıştır. Kanun satışın paydaşlar arasında arttırmayla yapılmasına olanak tanımıştır. Bu konuda paydaşların rızası ve dava aşamasında talepte bulunması gerekir.
 
YARGITAY 14.HD. 2016/7906 E- 2019/6113 K SAYILI
“…Mahkemece paydaşlığın atış suretiyle giderilmesine karar verildiğinden satışın genel açık arttırma suretiyle yapılacağının hükümde gösterilmesi gerekirken temel ilkeden ayrılarak bu hususta talep bulunmadığı halde taşınmazların tapu kaydı ve mirasçılık belgesine göre pazarlık usulüyle satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesi ve satışına karar verilen taşınmazların bilirkişi raporunda belirlenen asgari satış bedeli olarak belirlenmesi doğru değildir…”kararını emsal verebiliriz.
3.Kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesi:
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı ile arsa payına sahip olan kişi tüm arsa ile ilgili ortaklığın giderilmesini talep edemez. Bağımsız bölümler, bağımsız bir taşınmaz gibi dava konusu olup ortaklığın giderilmesi istenebilir.
YARGITAY 14. HD. 2016/12510 E- 2020/278 K SAYILI KARARI “…634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 10. Maddesinin son fıkrası hükmüne göre kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaza üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasında, ortak maliklerden birinin yargılamanın herhangi bir aşamasında paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması suretiyle yapılmasını istemesi durumunda, 12. Maddedeki belgeleri de tamamlattırıp taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı özgülenmesine karar vermelidir…” şeklinde emsaller vardır.YARGILAMA GİDERLERİ:
Ortaklığın giderilmesi davalarında her ne kadar davalı usulen hasım olarak gösterilse de işbu davalar çift taraflı davalardır. Davacı ve davalılar verilen karardan payları oranında yararlanmaktadır. Aslına bakılacak olursa kazanan ve kaybeden yoktur. Bu nedenle dava neticesinde verilen yargılama giderleri ve ilam vekalet ücretinden taraflar payları oranında sorumludur. Ancak feragat gibi nedenlerle davanın reddine karar verilirse yargılama giderleri davacı üzerine bırakılır.
YARGITAY 14.HD. 2015/16777 E- 2017/7188 K SAYILI KARARI “…Yargılama giderleri 6100 sayılı HMK’nun 323 ile 333. Maddelerinde düzenlenmiş; vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücretinin de YARGILAMA giderlerinden olduğu açıklanmıştır…Paydaşlığın giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar(ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır .Bu niteliği gereği sonuçta kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir…” şeklinde emsal karar gösterilebilir.
[06:17, 09.12.2021] Hakan Akçam: Gayrimenkullerdeki, Maliye Haczi Nasıl Kaldırılabilir?
 
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir.
“MADDE 74/A- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.
Mahcuz malın bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması.
Mahcuz mala biçilen değer ile 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).
Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.
Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için her halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilir.
 
Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten İtibaren üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez. Bu hüküm, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın bu Kanun kapsamına giren borçlan için uygulanmaz.
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.
 
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler aşağıdaki şartların sağlanması halinde kaldırılır.
 
1. Haczedilen malın İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı vergi dairesince haciz varakasına istinaden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallarından olması,
2. Haczedilen mala biçilen değer ile 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).
 
Örnek:
Beyoğlu Vergi dairesinin mükellefi olan (T) Yapı A.Ş.’nin vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmeyen toplam 7.000.000.-TL vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaktadır. Bu borca karşılık mükellef tarafından teminat olarak gösterilen ve vergi dairesince haciz varakasına dayanılarak mükellefin İstiklal Caddesindeki gayrimenkulüne, 6183 
Sayılı Yasanın 88.Maddesi uyarınca haciz konulmuştur. Bu gayrimenkule değerleme komisyonunca takdir edilen değer 5.000.000.-TL’dir.
Mükellefçe, 5.000.000 + 5.000.000x10 = 5.500.000.-TL’nin vergi dairesine ödenmesi halinde gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılır.
3. Haczedilen mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
4. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.
Haczedilen malın değer tespiti bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, menkul mallar için her halükarda tahsil dairesince bilirkişiye değer biçtirilir.
Bu madde kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay süre ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, bu Kanunun İhtiyati haciz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, haciz tatbik edilemez.
Bu hüküm, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın bu Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmaz.
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. (1)
Tahsil edilen paralar, söz konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına, mahcuz mala haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu olan, muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin bu fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilir.
 
Etiketler: ORTAKLIĞIN, GİDERİLMESİ, DAVALARI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
21 Kasım 2021
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI!
13 Ekim 2021
KORONAVİRÜS TİCARET ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRDİ
15 Temmuz 2021
15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜNDE
06 Temmuz 2021
YAPILANDIRMADAN YARARLANMALI !..
11 Mayıs 2021
KORONAVİRÜS TİCARET ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRDİ
15 Mart 2021
ALTIN-DOLAR 'OUT' KRİPTO PARA 'İN'
03 Mart 2021
EMLAK DANIŞMANI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY
04 Şubat 2021
2,5 MİLYON YAPI YIKILABİLİR !..
18 Ocak 2021
COVİD-19'UN EMLAK DOKTORLARI !..
20 Aralık 2020
TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ!
15 Kasım 2020
BORÇ YAPILANDIRMASI ..
23 Ekim 2020
AF GELİYOR !..
21 Eylül 2020
PİYASADA KİMİN İŞİ İYİ? KİMİN İŞİ KÖTÜ?
27 Ağustos 2020
UZAKTAN EĞİTİM !..
28 Temmuz 2020
ÇOCUKLUĞUMUZUN BAYRAMLARI !..
22 Temmuz 2020
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
15 Temmuz 2020
15 TEMMUZ ZAFERİ !..
07 Temmuz 2020
VERGİ AFFI ve MATRAH ARTIŞI MI VAR?
25 Haziran 2020
KONUT FAİZLERİ DÜŞTÜ FİYATLAR ARTTI !..
29 Mayıs 2020
İSTİKRARLI BİR EKONOMİ İÇİN...
15 Mayıs 2020
YANLIŞ ANLADIK NORMALLEŞMEYİ !..
09 Mayıs 2020
RAHATLAMAYA DAHA ZAMANIMIZ VAR ...
30 Nisan 2020
EĞİTİMDE NE KARAR ALINACAK?
26 Nisan 2020
BU RAMAZAN ÇOK TUTUK.. BİZİ YALNIZ BIRAKIYOR!
21 Nisan 2020
23 Nisan 1920-2020; YÜZÜNCÜ YIL
14 Nisan 2020
CORONA VİRÜS'LE ORUÇ TUTMAK
09 Nisan 2020
BAŞKENT'TE SEVİNDİRİCİ BİR HABER!..
03 Nisan 2020
KADINA ŞİDDET ve CİNSEL İSTİSMARI KAPSAMIYOR
27 Mart 2020
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (İşverene)
20 Mart 2020
KORONA VİRÜS İLE YABANCI DEĞİLİZ !
13 Mart 2020
Dünyanın Yeni Korkulan Rüyası: CORONA VİRÜS
08 Mart 2020
AK PARTİ'DE KONGREYE DOĞRU...
06 Mart 2020
ENDERUN MEKTEBİ !..
28 Şubat 2020
HESABINI ÖDEYECEK !..
Haber Yazılımı