Yazı Detayı
06 Ekim 2021 - Çarşamba 12:15
 
PARALI ASKERLER !..
Dr. İmbat Muğlu
imbat.muglu@facebook.com
 
 

Paralı asker veya Ücretli asker, herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silâhlı savaşçı veya askere denir. Paralı askerler; katıldıkları çatışmanın siyasî veya ekonomik sonuçlarıyla genelde ilgilenmeyerek hizmetlerini daha çok bir meslek olarak benimseyen kişilerdir. Bireysel paralı askerler olabileceği gibi belli bir kabîle, grup veya klan; paralı asker olarak hizmet verebilir. Para dışında herhangi bir ticarî değeri olan varlıklar da hizmetin karşılığı olabilir.[1] Bu tanım ile yola çıkıldığında yapılan araştırmalarda yüzyıllar boyunca bir çok medeniyetin, devletin ve imparatorluğun savaşlarda yabancı paralı askerleri kullandığını görmekteyiz. Yani paralı asker kavramı savaş tarihi kadar eski olarak bilinir. 1859 yılında Solferino Savaşı'nda yaşanan vahşete şahit olarak etkilenen Jean Henry Dunant'ın çabaları sonucunda oluşmuş olan Cenevre Sözleşmelerine 1977 yılında eklenen 1 Numaralı Protokol'de paralı askerlerden bahsedilmiştir.

 

Protokolün 47. maddesine göre; [2]

1.Bir paralı asker savaşçı ya da savaş esiri olma hakkına sahip olmayacaktır.

2.Aşağıdaki tanımlara uyan kişiler paralı askerdir:

(a) Yerel olarak ya da yurt dışında, silâhlı bir çatışmada savaşmak üzere işe alınmış,

(b) Aslında savaşlarda doğrudan yer almış olan,

(c) Özellikle özel kazanç arzusu ile savaşlarda yer almak istemiş olan ve aslında, çatışmaya dâhil olan bir Tarafça ya da Taraf adına, söz konusu Tarafın, silâhlı kuvvetlerindeki benzer rütbe ve işlevler için savaşçılara öngördüğü veya ödediği miktarın üstünde maddî tazminat alacağı vadedilen,

(d) Hem Çatışma Taraflarından birinin vatandaşı olmayan hem de bir çatışma Tarafınca kontrol edilen topraklar üzerinde ikamet etmeyen,

(e) Bir çatışma Tarafının silâhlı kuvvetlerine mensup olmayan,

(f) Çatışma Taraflarından olmayan bir Devlet tarafından bu devletin silâhlı kuvvetlerinin bir mensubu olarak resmî görevle gönderilmemiş olanlar.

 

Antik Çağ’dan günümüze kadar uzanan tarihi süreçte çokça paralı asker kavramının kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri paralı askerliğin genel olarak toplumun alt tabakasına ait, eğitimsiz ve yoksul kişilerin hatta toplulukların tek yaşam ve geçim yolu olarak görmelerinden kaynaklanmaktaydı. Örneğin, tarihte ilk paralı askerlere Mısır ve Hititler arasındaki Kadeş Savaşı’nda, Mısırlıların Numidyalılardan kurulu ücretli askerleri kiralaması ile tesadüf edilir. [3]

 

Antik Çağ’dan, Mısır’dan Viktoryan İngiltere’sine kadar bir çok imparatorluk paralı askerleri kullandılar. Bu kavram bir çok medeniyette öyle bir hal almış ki paralı asker işini kendine meslek edinen kavimler bile oldu. Örneğin; tarihe düşülen en eski kayıtlardan birisinde M.Ö. 4’ncü yüzyılda Peloponnes’teki Tainaron Burnu’ndaki paralı asker pazarının, önceki yüzyılın site-devletleri arasındaki savaşların sona ermesi ile ortada kalan topraksız askerlerden kaynaklandığı belirtilir. Bu pazar, Pers Savaşları boyunca ve daha sonra Elenleştirilmiş Doğu’da profesyonel askerlere gerek duyulduğu sürece düzenli çalışmıştı. Büyük İskender 329 yılında böyle bir pazardan 50.000 Yunanlı paralı askeri ordusuna katmıştır. Tarih boyunca zengin ancak nüfusu az toplumların, doğrudan doğruya para karşılığı ya da Fransız Yabancılar Lejyonu (Légion Etrangeré) ve Roma Ordusunda olduğu gibi vatandaşlığa kabul edilmek, toprak sahibi olmak ve bazı ayrıcalıklar kazanmak karşılığında talep ettikleri bir hizmet şekli olmuştur.[4]

 

İlkçağda Mısır Firavunları’nın en gözde paralı askerleri Yunanistan’dan gelen Grek savaşçılardı. Bizans Ordusu için ise “Vareg Birliği” olarak adlandırılan Vikingler’di. III. George, kendisine karşı ayaklanan Amerikan kolonistlerine karşı Alman paralı askerlerini kiraladı. Paralı askerlerin Rönesans boyunca yükselişi, para karşılığı kiralanan orduların ortaya çıkmasını sağlamış ve sözleşme (condotta) imzalayarak, bir kentin ya da şehir devletinin savunması görevini yüklenen bu özel ordular kurumsallaşarak, modern ulus devlete giden yolda milliyetçilik akımıyla doğacak olan vatandaş-ordulara kadar yaşamıştır.[5]

 

17.yy’daki Otuz Yıl Savaşları’na gelindiğinde ise, uzun süren bu çatışmalarda, neredeyse savaşa katılan her devletin paralı asker kullanmaya mecbur kaldığına şahit olunur.[6] Yunan İsyanı  ve Teksas Bağımsızlık Savaşı’nda da paralı askerler kullanılmıştır. İsviçre’nin 18.yüzyılın sonlarına kadar en önemli ihraç malzemesi paralı askerleriydi. Cesaretleri ve sadakatleriyle nam salan İsviçreli paralı askerler Avrupa’da bulunan birçok  sarayı korurdu. Cesaret ve sadakat olgusundan olsa gerek Katolik Hıristiyanların dini lideri Papa, 1506 yılından beri İsveçli paralı askerler tarafından korunuyor. Milli orduların oluşumu sonrasında da paralı askerlerin muharebe meydanlarında varlıklarını sürdürdükleri hatta Avrupa’da milli ordu sistemlerin kurucusu olarak görülen Napolyon dönemi Fransa’sında da milli ordunun ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kullanıldıkları bilinmektedir.

 

[7] Birinci ve ikinci dünya savaşları gibi büyük savaşlar, milletler arasında gerçekleşen ve dolayısıyla da ulusal ordular arasındaki savaşlardı. Her iki savaşta da çatışmanın tarafı olan milletler, düşman karşısında adeta bir varlık-yokluk mücadelesi sergilemişlerdi. Bu iki savaşta da milli ordular hasımlarını asker-sivil ayrımı yapmaksızın topyekun bir şekilde düşman olarak addetmişlerdi. Bu bakış açısıyla milli orduların hedefi, bir daha galip devletin karşısına çıkamayacak şekilde düşmanın top yekun imhası olmuştu.[8] 11 Eylül sonrasında ABD’nin “terörizm”e ve “serseri devletler”e açtığı savaş, özel askeri şirketler (private military companies) için de bir dönüm noktası oldu. BM’nin gücünü yitirdiği ve uluslararası hukukun geçersizleştiği bir dönemde, hukuksal boşluğun bulunduğu bir alanda varlıklarını sürdüren ve tamamen “kâr” amacı ile çalışan özel askeri şirketler geniş bir hareket alanı buldular.[9] 2008 yılı itibarıyla İngiliz Milletler Topluluğu Britanya Ordusunun 6,7’sini oluşturur. Gurkalar haricinde 42 değişik ülkeden 6.600 asker orduda yer alır. Gurkalardan sonra en çok asker veren ülke 1.900 askerle Fiji’dir. Ayrıca Kuzey İrlanda’da milliyetçiliğin yükselmesi orduya da yansımış ve gönüllülerin sayısı artmıştır.[10]

 

Günümüze daha yakın dönemde ise İspanyol İç Savaşı , Arap-İsrail Savaşı , Afganistan Savaşı , Irak Savaşı, Somali’deki çatışmalar , Yemen- Suudi Arabistan Savaşı, Libya ve Suriye’deki çatışmalarda Paralı Askerleri hemen hemen tüm çatışma alanlarında görülmektedir. Günümüzde, paralı askerlerin hukuki durumu  tartışmalıdır. Gerçekte, paralı askerler ile askeri şirketler birbirinden farklı oluşumlardır. Askeri şirketlerle paralı askerleri birbirinden ayıran dört temel unsur bulunmaktadır. Öncelikle bu şirketler, ticari birer firmadır. İkinci olarak süreklilikleri vardır ve hiyerarşik yapıya sahiptir. Üçüncü olarak uluslararası ticari enstrümanları kullanırlar ve son olarak ise meşruiyeti uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetlerle çalışırlar; ki bu sayede kendi meşruiyetlerine zarar vermek istemezler. Paralı askerler ise bu özellikleri barındırmazlar.[11]

 

Son yarım asırda özel askeri şirketlerinin gelişmeye başlamasıyla birçok devlet savaş ve çatışma bölgelerinde düzenli askeri güçleri yerine bu şirketlerin mensuplarını kullanmaya başladı. Düzenli askeri güçlerini çoğunlukla emir komuta zincirinin en tepesinde ve idare alanında kullanmaktalar. Bugün başta Ortadoğu’da ve Afrika’da olmak üzere dünyanın bir çok bölgesinde ABD’nin Blackwater (Sonradan ismini Xe olarak değiştirmiştir) ve Rusya’nın Wagner özel askeri şirketleri görev almaktadır. Bu şirketler kriz bölgelerinde özelikle risk derecesi yüksek oranda olan bölgelerde kendi vatandaşları yerine farklı ülkelerden gelen savaşçıları kullanmaktalar. Ortadoğu ülkelerinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan son yıllarda Sudanlı,Çadlı ve Kolombiyalı paralı askerlerle Libya’daki çatışmalarda Hafter’e destek vermekteler. Yine Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir şirket tarafından Sudanlı gençlerin paralı asker olarak Yemen’de savaştırıldığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Aynı şekilde Suriye iç savaşının başlangıcından bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce insan ülkeye gelerek çatışmalara katıldı. Bu gelen insanlar ya devletlerin organizasyonu ile yada belirli örgüt ve grupların kontrolün de Suriye’ye ve Libya’da çatışmalarda yer aldılar/almaya devam etmekteler. Esed karşıtı olan muhalif gruplara binlerce yabancı paralı asker katıldığı gibi benzer bir şekilde Esad’ın yanında savaşmak üzere Lübnan Hizbullahı'ndan, İran Devrim Muhafızları’ndan ve Irak’taki Şii gruplardan da ciddi bir askeri güç geldi. Esed yanlısı bu güçleri maddi olarak İran, Rusya, BAE gibi ülkeler desteklemektedir. İran yönetimi ülkesinde bulunan Afgan mültecilerinden özellikle Şii mezhebinden olanlardan “Fatimiyyun Tugayları” adıyla bir askeri birlik kurdu. Para karşılığında bu tugayda yer alan Afganlar Esed yanlısı olarak Suriye’de yıllardır savaşmaktalar.

 

Ayrıca İran; Afganistan sahasında etkinliğini arttırmak için yıllarca bu tugayda yer alan binlerce Afganı para karşılığında Afganistan’da savaşa göndermiştir. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bulunan çatışma ortamları göz önünde bulundurduğumuzda, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 1998’te Ruanda’daki iç savaş sırasında, “teröristleri mültecilerden ayırmak için” özel bir şirketi görevlendirmeyi düşündüğünü, ancak o zaman “dünyanın barışın özelleşmesine hazır olmadığı”nı söyleminin haklılığını savunanlardanım. Paranın gücü ile kurulmuş bu silahlı güçün yanlış konumlandırılması durumunda her zaman felakete yol açabilecek bir yükselişe geçme potansiyeli barış için bir tehdittir. Çünkü paralı asker gruplarının herhangi bir yasa ya da yönetmeliğe dahil olmadıkları, işledikleri açık savaş suçlarından dolayı herhangi bir soruşturma ya da cezaya tabi tutulmadıkları bilinmektedir.

 

Aşağı yukarı savaş tarihi boyunca paralı askerlere her zaman tanınan en bilindik ayrıcalıktır. Olayın bir diğer trajik tarafı, Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, Libya’da ve diğer sorunlu pek çok bölgede katledilen masum sivillerin yanı sıra dillerini ve isimlerini bilmedikleri coğrafyalarda hayatını para uğruna kaybeden paralı askerlerdir. Kayıtları net olarak tutulmadığı için ne kadar paralı askerin Irak ,Afganistan, Suriye ve Libya’da öldüğü bilinmemektedir. Kural tanımaz özel askeri-sanayi komplekslerin gelecekte özgürlüklerimizi ya da demokratik işleyişimizi tehlikeye sokmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Barış, huzur, özgürlük ve güvenlik birlikte serpilmelidir.

 

[1] Vikipedi, özgür ansiklopedi, https://tr.wikipedia.org/wiki/ParalC4B1_asker

[2] http://www.kizilay.org.tr/hukuk/sayfa_yazdir.php?t=-Ulusal.ve.Uluslararasi.Sozlesmeler-CENEVRE.EK.1.PROTOKOL

[3] Singer, P. W. (2009). Kiralık Ordular, (Çev. G. Aral ve İ. Yaman), İstanbul: Timaş Yayınları.

[4] John Keegan, Savaş Sanatı Tarihi, 2007.

[5] Tangör, B., Yalçınkaya, B. (2010). Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askerî Şirketler, Uluslararası İlişkiler, 7 (25), 127-154.

[6] Singer, P. W. (2009). Kiralık Ordular, (Çev. G. Aral ve İ. Yaman), İstanbul: Timaş Yayınları.

[7] Christopher Kinsey, Private Contractors and the Reconstruction of Iraq: Transforming Military Logistics, (Routledge’ Contemporary Secutity Studies, 2009).

[8]  Carl von Clausewitz, On War, (N. Trubner, & Co. Ludgate Hill, Londra: 1873).

[9] https://tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yeni_savaslarin_gizli_yuzu_ozel_askeri_sirketler_d3ad2e36-9fa4-4222-a919-a4d2177e86c3.pdf

[10]htps://tr.wikipedia.org/wiki/Britanya_Ordusu27nda_asker_alC4B1mC4B1#GC3BCnC3BCmC3BCzdeki_durum_2

[11] BRAYTON, Steven (2002), "Outsourcing War: Mercenaries and the Privatization of Peacekeeping," Journalaf International Affairs (Ilkbahar, Cilt.55, Sayı 2): 304-324.

 
Etiketler: PARALI, ASKERLER, !..,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Aralık 2021
DOLAR ÜZERİNDEN ERDOĞAN'A OPERASYON!
22 Kasım 2021
TERÖRİST
10 Kasım 2021
KADIN
23 Ekim 2021
ZENGEZUR KORİDORU
20 Ekim 2021
F-35 YERİNE F-16 TEKLİFİ
23 Eylül 2021
YEMEN
20 Eylül 2021
MEDYA ve TERÖR
17 Eylül 2021
3 KARDEŞ 2021 TATBİKATINA İRAN TEPKİSİ!
12 Eylül 2021
ABD mi TALİBAN mı?
04 Eylül 2021
AFGANİSTAN
23 Ağustos 2021
TALİBAN
20 Ağustos 2021
DÜZENSİZ GÖÇ ve SIĞINMACILAR
20 Ağustos 2021
AZERBAYCAN
08 Ağustos 2021
FETÖ ve ALGI
03 Ağustos 2021
ORMAN TERÖRÜ
28 Temmuz 2021
ÇÖZÜM SÜRECİ
15 Temmuz 2021
15 TEMMUZ
06 Temmuz 2021
2021 DUMA SEÇİMLERİ IŞIĞINDA RUSYA
26 Haziran 2021
MAHMUR KAMPI !..
31 Mayıs 2021
DOĞU ANADOLU'DA ERMENİ MEZALİMİ
19 Mayıs 2021
EBU CEMİL
14 Mayıs 2021
KUDÜS
22 Nisan 2021
IRKÇILIK
15 Nisan 2021
SURİYE AŞİRETLERİ TÜRKİYE'NİN YANINDA
01 Nisan 2021
SAVAŞIN KADINLARI ..
01 Nisan 2021
DEVLET EBED MÜDDET!
01 Nisan 2021
BİR VATAN AŞIĞI ZİYA SÖZEN
27 Mart 2021
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN BİLİNMEYENLERİ
21 Mart 2021
ÖLÜMÜN ADI HALEPÇE !
15 Mart 2021
DEDEMİN DİLİNDEN ERMENİLER
15 Mart 2021
H-D-P !
03 Mart 2021
IRAK'IN KUZEYİ SONRASI HEDEF SURİYE'NİN KUZEYİ
23 Şubat 2021
GARA SONRASI..
16 Şubat 2021
CUMHURİYET SONRASI SİYASİ GELİŞMELER
03 Şubat 2021
UYGUR TÜRKLERİNE ÇİN ZULMÜ !..
03 Şubat 2021
SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR !
28 Ocak 2021
AFRİN GÜNLÜĞÜ !..
08 Ocak 2021
SURİYE BARIŞI
06 Ocak 2021
TÜRKİYE - MISIR İLİŞKİLERİ
01 Ocak 2021
PINARBAŞI'NDA BİR GECE !..
16 Aralık 2020
ABD'NİN HAKSIZ YAPTIRIMLARI
11 Aralık 2020
ŞEHİT
30 Kasım 2020
İRAN'LI BİLİM İNSANLARI
25 Kasım 2020
ÖĞRETMEN ÖĞRETENDİR
08 Kasım 2020
SURİYE
28 Ekim 2020
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDİYORUZ
16 Ekim 2020
FETÖ İle Mücadelenin Kilit İsmi: Mahmut Çorumlu
10 Ekim 2020
KOBANİ OLAYLARI
29 Eylül 2020
KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR...
21 Eylül 2020
PKK KİM?
21 Eylül 2020
SURİYE KÜRTLERİ
01 Eylül 2020
DOĞU AKDENİZ'DE TÜRK RÜZGARI
22 Ağustos 2020
TSK'NIN BAŞARISI
15 Ağustos 2020
DOĞU AKDENİZ BEKAMIZDIR
03 Ağustos 2020
ABD VE PKK/YPG için DEAŞ
24 Temmuz 2020
LİBYA'DA BARIŞ !..
20 Temmuz 2020
ERMENİSTAN'IN HEDEFİ YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI
09 Temmuz 2020
İDLİB İZLENİMLERİ !..
28 Haziran 2020
ERMENİLERİN KARABAĞ’DA KÜRT SOYKIRIMI
26 Haziran 2020
ENKS VE PKK/YPG İŞBİRLİĞİ
23 Haziran 2020
PENÇE - KARTAL OPERASYONU (2)
16 Haziran 2020
PENÇE - KARTAL OPERASYONU
14 Haziran 2020
LİBYA'da BARIŞ'ın ANAHTARI
07 Haziran 2020
RUSYA SAVAŞ İÇİN, TÜRKİYE BARIŞ İÇİN SURİYE'DE
05 Haziran 2020
DARBECİ HAFTER ve LİBYA
31 Mayıs 2020
KORONOVİRÜS BİYO-TERÖR OLABİLİR Mİ?
31 Mayıs 2020
ŞEHİDİM !..
28 Mayıs 2020
KARA LEKENİN 60. YILI
25 Mayıs 2020
ÇOCUKLAR ÖLMESİN !
17 Mayıs 2020
MİLLİ ve YERLİ TARIM DEVRİ
11 Mayıs 2020
İNCİ TANEM !..
09 Mayıs 2020
BABAMI ÖZLÜYORUM !..
01 Mayıs 2020
KUT’ÜL AMARE ZAFERİ
23 Nisan 2020
ATAM'IN ARMAĞINA YÜZ YAŞINDA
21 Nisan 2020
NUSRA CEPHESİ !..
19 Nisan 2020
KORONAVİRÜS DENKLEMİ
14 Nisan 2020
SAVAŞIN ÇOCUKLARI !..
09 Nisan 2020
SURİYE SAVAŞI KORONAVİRÜS'ÜNE YENİK Mİ DÜŞECEK?
03 Nisan 2020
COVİD-19 DÜNYAMIZI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK
31 Mart 2020
TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN İSLAM DÜŞMANLIĞI
26 Mart 2020
TÜRKİYE'SİZ BİR LİBYA SURİYE OLUR
23 Mart 2020
KORONAVİRÜS BİR BİYO-TERÖR ARACI MI?
17 Mart 2020
İSRAİL'İN TOPRAK KAZANIMI DEVAM EDİYOR
02 Şubat 2020
İDLİP DÜŞERSE, DEVRİM HAREKETİ DÜŞER!
09 Ocak 2020
Kasım Süleymani’nin Öldürülmesin Arkasındaki Sır Perdesi
31 Aralık 2019
ASALA ve PKK'NIN İŞBİRLİĞİ
07 Aralık 2019
PKK, İSLAM DÜŞMANIDIR !..
18 Kasım 2019
Sahi Siz HİÇ ŞEHİT OLDUNUZ MU?
09 Kasım 2019
ENERJİ KİMLİK BELGELİ BİNA!
28 Ekim 2019
CUMHURİYET
24 Ekim 2019
SOÇİ MUTABAKATI !..
09 Ekim 2019
EY FIRAT !..
24 Eylül 2019
TARİHE İZ BIRAKAN "AKSAÇLI"
17 Eylül 2019
SURİYE'NİN BİRLİĞİ İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE
10 Eylül 2019
ACININ DİLİ TEKTİR !..
05 Eylül 2019
ÇIKMAZ SOKAK SURİYE
25 Ağustos 2019
GÜVENLİ BÖLGE
15 Temmuz 2019
DÜNYANIN ACİL KODU S-400
11 Temmuz 2019
Srebrenitsa Katliamı…
20 Haziran 2019
BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR..
12 Haziran 2019
KARDEŞLİK!
20 Mayıs 2019
19 MAYIS BAĞIMSIZLIK DİRENİŞİ
18 Nisan 2019
Şehit Esma el-Biltaci
11 Nisan 2019
ORTADOĞU'DA OLMANIN BEDELİ
30 Mart 2019
KOD ADI: GOLAN
18 Mart 2019
Dünya Tarihini Değiştiren Savunmanın Adıdır ÇANAKKALE
08 Mart 2019
DERİN YARANIN ADIDIR 28 ŞUBAT
15 Şubat 2019
SURİYE İÇİN ZAMAN BOLİVYA SAATİ
01 Şubat 2019
ÜNİVERSİTELERE PAPAĞAN ALMAYIN !..
28 Ocak 2019
TÜRKİYE - SURİYE İLİŞKİLERİ
17 Ocak 2019
ABD'nin Suriye Tutarsızlığı
29 Aralık 2018
Tarihin En Beyaz Günü SARIKAMIŞ !
09 Aralık 2018
SON EVRENSEL İMPARATOR !..
29 Ekim 2018
BİZİM CUMHURİYET
20 Ekim 2018
İNSANLIK DÜŞMANI PKK'NIN KATİL YÜZÜ !..
30 Eylül 2018
KADİM ŞEHİR CİZRE
21 Eylül 2018
12 EYLÜL GELECEĞE DARBE YAPTI
14 Eylül 2018
9 EYLÜL’de ’’Megalo İdea’’ DENİZE DÖKÜLDÜ
29 Ağustos 2018
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ NASIL BİTER?
20 Ağustos 2018
55 YILLIK BASIN ÇINARI YAVUZ DONAT İLE..
04 Ağustos 2018
TESCİLLİ BEBEK KATİLİ PKK
25 Temmuz 2018
AYŞE TATİLDEN BİR DAHA DÖNMEDİ !..
25 Temmuz 2018
ÇANAKKALE RUHUNUN YANSIMASIDIR 15 TEMMUZ
15 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
11 Temmuz 2018
FETÖ ve PKK'NIN BİRLİK TEMELİ
27 Haziran 2018
NEDEN DEVAM ?
16 Haziran 2018
KANDİL, TEK BİR DAĞ DEĞİLDİR !..
05 Haziran 2018
PKK'NIN KÜRT DÜŞMANLIĞI
29 Mayıs 2018
27 MAYIS 1960 DARBESİ
24 Mayıs 2018
DİRENECEĞİZ !..
17 Mayıs 2018
NEKBE
07 Mayıs 2018
24 HAZİRAN, TÜRKİYE'NİN YENİDEN ŞAHLANIŞININ ADIDIR
30 Nisan 2018
24 HAZİRAN KIRINTILARDAN KURTULMA GÜNÜ'DÜR
24 Nisan 2018
Tek Hikayesi Vatan Sevgisi Olan Kişinin Adıdır Ziya Sözen
10 Nisan 2018
1000 YILLIK TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ
05 Nisan 2018
KORUCULAR OLMASAYDI !..
31 Mart 2018
TÜRKİYE YANLIŞI BOZAR
19 Mart 2018
ÇANAKKALE DESTANI..
14 Mart 2018
ABD'NİN SURİYE TUTARSIZLIĞI
25 Şubat 2018
PKK’nın ‘‘KÜRT KARTI’’ Afrin’de Tutmadı
01 Şubat 2018
MESKUN MAHAL !..
29 Ocak 2018
AFRİN "Zeytin Dalı Harekatı"
23 Aralık 2017
BİR ACI KIŞ DESTANI: SARIKAMIŞ
11 Aralık 2017
KÜRDİSTAN BAHANESİ İLE BÜYÜK İSRAİL KURULUYOR
24 Kasım 2017
DÜNDEN BUGÜNE GÜVENLİK KORUCULUĞU SİSTEMİ
14 Kasım 2017
AHMET RECEP TEKCAN'I TANIMAK İÇİN ANLAMAK LAZIM!
13 Kasım 2017
SAAT 09:05
31 Ekim 2017
İNGİLİZ DERİN DEVLETİ YERYÜZÜNÜN EN SİNSİ EKİBİDİR..
09 Ekim 2017
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ORTADOĞU AJANI !
28 Eylül 2017
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN YENİ PİYONU: BARZANİ
20 Ağustos 2017
AK PARTİ'DE Kİ REVİZYON!
16 Temmuz 2017
PENSİLVANYA ŞEYTANIN ÇOCUKLARI
09 Temmuz 2017
TAŞERON TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İŞBİRLİĞİ
01 Haziran 2017
DARBE GİRİŞİMİ SAVUNMALARI..
29 Mayıs 2017
DARBEYİ ÜÇ HARFLİLER Mİ YAPTI ?
15 Mayıs 2017
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALİ CENGİZ OYUNU
02 Mayıs 2017
21 MAYIS KORKUSU SARDI !
25 Mart 2017
DÜN-BUGÜN ÇANAKKALE RUHU
05 Mart 2017
FETÖ+PKK Terör Örgütlerinin Avusturya'daki Faaliyetleri
28 Şubat 2017
VİYANA'DA OSMANLI'NIN AYAK SESLERİ
13 Şubat 2017
40 YILLIK KANLI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ
27 Ocak 2017
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ve GENEL FAYDALARI
01 Ocak 2017
SARIKAMIŞ HAREKATI !
23 Aralık 2016
BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR !..
15 Aralık 2016
CESUR ŞEHİDİM !..
01 Kasım 2016
TARİHSEL SÜREÇTE KÜRT AŞİRETLERİ
29 Ağustos 2016
PYD/YPG=PKK’NIN SON KAMUFLAJI SDG Mİ?
11 Ağustos 2016
BİR İHANET HİKAYESİ.. BİR KAHRAMANLIK DESTANI!
06 Haziran 2016
SURİYELİ ÇOCUK
13 Mart 2016
Egemenlik versus TERÖRİZM
13 Ocak 2016
SARIKAMIŞ'TAN MEKTUP !
29 Aralık 2015
ALGI YÖNETİMİ VE GERÇEKLER: GÜNEYDOĞU’DA SON DURUM
21 Kasım 2015
G-20 DEĞERLENDİRMESİ
03 Haziran 2015
MİLLETİ KUCAKLAYACAK EN ÖNEMLİ ANAHTAR!
26 Mayıs 2015
MUTLAK İKTİDAR !..
13 Aralık 2014
KENDİNİ YENİLEMEZSEN, SİLİNİRSİN !..
24 Kasım 2014
EĞİTİMCİLER, DARBE İLE DEĞER BULDU
18 Kasım 2014
KADINA ŞİDDETE HAYIR !..
16 Mayıs 2014
SOMA KAN AĞLIYOR ! GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR..
08 Mart 2014
EHL-İ SÜNNET Mİ, EHL-İ KÜFR MÜ?
10 Şubat 2014
MEVZUU CEMAAT DEĞİL, SEN DAHA ANLAMADIN MI?
28 Kasım 2013
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN, KALİTELİ EĞİTİM
02 Kasım 2013
AB'ye Elveda! ABD'ye Merhaba!
26 Ekim 2013
AĞAÇ SEVENLER Mİ? AĞAÇ'KAKAN'LAR MI?
10 Ekim 2013
'DARBEDENLER'den Olmak Ya da Olmamak!
30 Eylül 2013
Günümüz Osmanlı İmparatorluğu: ABD
06 Eylül 2013
Savaş Zorunlu Olmadıkça CİNAYETTİR..
30 Ağustos 2013
PAŞA, PAŞA! DEVLETİ KURTARABİLİRSİNİZ!..
21 Ağustos 2013
AYNI ÇATI ALTINDA İKİ MİLLETİN BARIŞI..
10 Ağustos 2013
'BARIŞ'LA GELEN BAYRAM
19 Temmuz 2013
Sahnede ABD, Mısır ve Ortadoğu
27 Haziran 2013
Yara Gezi Parkı'nda, Derman Devlette
18 Haziran 2013
ÇINARIMM, BABAM!..
10 Haziran 2013
GEZİ PARKI'NA KUŞBAKIŞI..
05 Haziran 2013
Post-Modern Polis Darbesi!
25 Mayıs 2013
'Büyük Ortadoğu' İçin GÜÇLER BİRLİĞİ
09 Mayıs 2013
Asli Değerimiz Ummetçilik!
30 Nisan 2013
Türkiye Cumhuriyeti
Haber Yazılımı